Pravidla půjčovny

1. Zřizovatel půjčovny kompenzačních pomůcek (dále jen PKP) je firma Josef Hatoň – MEDIST zdrav. mat.

2. Informace ohledně zapůjčení se poskytuje na pracovišti Zdravotních potřeb Josef Hatoň – MEDIST zdrav. mat, Postřelmovská 1, Zábřeh, tel.: 583 412 569,  nebo Starobranská 14, Šumperk, tel.: 583 286 842

3. Místo zapůjčení a vrácení pomůcek je na pracovišti – Postřelmovská 1, Zábřeh nebo Starobranská 14, Šumperk.

4. Zapůjčení pomůcek je možné pouze na základě předložení osobního dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas).

5. Kompenzační pomůcka se poskytuje výhradně na základě “Smlouvy“, která se uzavírá v písemné formě před počátkem půjčení kompenzační pomůcky.

6. Pomůcky je možné zapůjčit na výpomoc po nezbytnou dobu. O délce zapůjčení rozhoduje výhradně pronajímatel. Součástí zapůjčení je odborné předvedení pomůcky.

7. Ze závažných provozních důvodů (např. onemocnění zaměstnance) je možné měnit čas pro zapůjčení kompenzačních pomůcek, ale toto musí být nájemci předem sděleno.

8. Pronajímatel se zavazuje půjčovat pomůcky:

  • funkční, čisté a ošetřené.
  • seznámit uživatele služby s obsluhou pomůcky a názorně předvést způsob použití.
  • pokud to složitost pomůcky vyžaduje, předat fotokopii návodu k použití pomůcky.

9. Nájemce je povinen:

  • používat pomůcky k účelu, k němuž je určena.
  • zabránit poškození, zničení nebo odcizení pomůcky
  • dodržovat platební lhůty (platba za pomůcku probíhá vždy měsíc dopředu).
  • uhradit cenu opravy, pokud byla pomůcka poškozena.
  • uhradit celou výši pořizovací ceny pomůcky, pokud byla odcizena nebo zničena.
  • uhradit poplatek ve výši 100Kč, pokud byla pomůcka vrácena znečištěná.

10. Pomůcka se zapůjčuje na dobu sjednanou ve smlouvě o zapůjčení, cena půjčovného se řídí platným ceníkem půjčovného. Za překročení dohodnuté výpůjční lhůty bude účtován poplatek z prodlení ve výši 100% k denní sazbě nájmu za každý započatý den.

11. Vyúčtování se provádí v dohodnutém termínu hotově na pracovišti Zdravotních potřeb, Postřelmovská 1, Zábřeh, 789 01

12. Nájemce má právo požádat o prodloužení trvání smlouvy, pronajímatel této žádosti může vyhovět, pokud tomu nebrání závažné provozní podmínky.

13. Každé zapůjčení kompenzační pomůcky je odpovědným pracovníkem pronajímatele zaevidováno, tento podklad slouží následně pro vyúčtování úhrady za zapůjčení pomůcky.