Návrh smlouvy o zapůjčení

Pro stažení v dokumentu ZDE

Návrh smlouvy

Pronajimatel:   Josef Hatoň, MEDIST- zdrav.mat., Nemilská 34, 789 01 Zábřeh

      IČO: 41068629,  DIČ: CZ5710170521

a

Nájemce:                  jméno a příjmení:   …………………………………………………………..

bydliště:   ………………………………………………………………………

telefon:  ………………………………………………………………………..

číslo OP:   ………………………………………………………………………

 

uzavírají

Smlouvu o nájmu věcí movitých

 

Uzavřená podle § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl.1

Pronajímatel je vlastníkem movitých věcí půjčovny.

 

Čl. 2

Pronajímatel na základě této smlouvy pronajímá níže uvedené movité věci:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Čl.3

3.1 Kompenzační pomůcka a další přístroje se půjčují na dobu …………

3.2 Prodloužení smlouvy je možné před ukončením sjednané doby osobně nebo telefonicky.

 

Čl.4

4.1 Poplatek za půjčení se složí při vydání pomůcky za dobu sjednanou ve smlouvě nebo na měsíc předem.

 

4.2 Bude-li pomůcka vrácena v kratší době, než bylo sjednáno ve smlouvě, bude vypůjčiteli část platby vrácena.

 

4.3 Dojde-li v průběhu vypůjčení k poškození nebo zničení pomůcky zaviněním nájemce (nikoli v důsledku běžného opotřebení pomůcky), je nájemce povinen uhradit náklady na opravu v plné výši, v případě ztráty hradí nájemce poměrnou část pořizovací ceny s ohledem na opotřebení zapůjčené pomůcky.

4.4 Nájemce je povinen vrátit půjčenou pomůcku do sídla půjčovny, pokud mu nebude pomůcka přivezena pronajímatelem, hradí nájemce dopravu.

 

4.5 Josef-Hatoň  MEDIST- zdrav.mat. si vyhrazuje právo měnit úhrady půjčovného

 

Čl.5

 

5.1 Nájemce plně odpovídá za půjčenou pomůcku, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení, udržovat ji v čistotě.

 

5.2 Nájemce neprovádí žádné technické či jiné úpravy bez souhlasu pronajímatele.

 

5.3. Nájemce provádí na vlastní náklady běžnou údržbu doporučenou výrobcem (čištění, mazání apod.).

 

5.4 Nájemce si půjčuje veškeré pomůcky na své vlastní riziko, pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce, nebo třetích osob, způsobených v souvislosti s užíváním zapůjčených pomůcek.

 

Čl.6

 

Nájemce prohlašuje, že pomůcky převzal čisté a funkční, že byl seznámen s návodem na používání, obsluhou a údržbou pomůcky.

 

Čl.7

 

7.1 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran Občanským zákoníkem.

7.2 Tato smlouva je sepsaná ve 2 vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

7.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu opravěnými zástupci obou smluvních stran.

7.4 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy a že tato smlouva byla sepsána z jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojí své podpisy.

 

Čl.8

 

Nájemce souhlasí s poskytnutím osobních údajů pro potřebu fa. Josef Hatoň  MEDIST- zdrav.mat.

fa. Josef Hatoň  MEDIST- zdrav.mat. se zavazuje, že poskytnuté údaje bude využívat pouze ke svým vnitřním potřebám.

 

 

V Zábřehu dne: …………………

 

 

Pronajímatel………………………………..                                                                              Nájemce……………………………..…..

 

 

Název pomůcky(číslo)

datum vrácení

stav pomůcky

podpis